Informacja dla rodziców

Dodał: admin 21 maja 2015 18:21

W związku z Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom:


a) słabowidzącym,


b) niesłyszącym,


c) słabosłyszącym,


d) z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim,  


e) z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym,


f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,


g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,


posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do liceów ogólnokształcących.


Wnioski można składać do pedagoga szkolnego lub sekretariatu,  po wejściu w życie powyższego Rozporządzenia.


Wszystkich informacji udziela pedagog szkolny.


Alina Kniotek


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl