Dokumenty/druki szkolne

 


Informujemy, iż w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) niżej wymienionych dokumentów, szkoła na wniosek ucznia/absolwenta wystawia duplikaty:


- legitymacji szkolnej /uczniowie/ - wzór wniosku [pdf]


- świadectwa promocyjnego /uczniowie i absolwenci/,


- świadectwa ukończenia szkoły /absolwenci/ ,


- świadectwa dojrzałości/absolwenci/ wydane do 2005 roku


- duplikaty świadectw dojrzałości wydawanych od 2005 roku oraz wydanych w roku 2002 dotyczących nowej matury wystawia OKE w Krakowie!!!


 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie


ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków


tel. 12/448-11-10


fax 12/448-11-62


e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl


 


W celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy:


- zwrócić się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu z wnioskiem o wydanie duplikatu - wzór wniosku [pdf]


- dokonać wpłaty 9 zł za duplikat legitymacji szkolnej lub 26 zł za duplikat świadectwa promocyjnego/ukończenia/dojrzałości na podane poniżej konto bankowe ZSO Nr 1 w Nowym Targu, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym, jakiego dokumentu dotyczy opłata,


- dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty,


- złożyć wniosek osobiście w siedzibie ZSO Nr 1 w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ Pl. Krasińskiego 1 lub przesłać wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty na w/w adres


 


Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy dochodów szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ Pl. Krasińskiego 1 numer konta: 59 8791 0009 0000 0004 5160 0003


W tytule przelewu lub wpłaty należy wpisać:


Imię, nazwisko oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata (np. duplikat legitymacji)


 


UWAGA!!!


Duplikat wydawany będzie w terminie do 14 dni.


Duplikat zostanie wydany na podstawie przedstawionego dowodu wpłaty.