Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony goszczynski.nowotarski.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony goszczynski.nowotarski.edu.pl


Dane teleadresowe jednostki: I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego Plac Krasińskiego 1 34-400 Nowy Targ tel/fax: 18 266 29 55, 18 266 38 58 e-mail: lo@goszczynski.nowytarg.pl


Data publikacji strony internetowej: 2018-11-18


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-16


I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. - Z uwagi na ograniczenia systemowe w/w serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08


Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Imię i nazwisko: Anna Zając e-mail: lo@goszczynski.nowytarg.pl Telefon: 18/266 29 55


Procedura wnioskowo-skargowa


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna 1. Dostępność architektoniczna

 2. Do pomieszczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego znajdujących się na parterze oraz dwóch pięter budynku, prowadzą drzwi wejściowe od strony Placu Krasińskiego – wejście główne- do których prowadzą schody – brak rampy -drzwi wejściowe boczne – prowadzą schody – brak rampy - wejście od boiska szkolnego – schody-brak rampy


Budynek główny W budynku głównym znajdują się 4 kondygnacje:
  • Przyziemie z szatniami dla uczniów, do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak samodzielnego dostępu dla osób niepełnosprawnych na wózku do pomieszczeń w przyziemiu (szatnia, kawiarnia)

  • Parter z korytarzem prowadzącym na boisko szkolne – znajdują się schody. Brak samodzielnego dostępu dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Pierwsze piętro, do którego prowadzą schody dwuetapowe – brak dostępu dla osób na wózku.

  • Drugie piętro, do którego prowadzą schody dwuetapowe – brak dostępu dla osób niepełnosprawnychBursa 1. brak dostępu dla osób niepełnosprawnych (brak wind, platform schodowych)

 2. toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 3. brak oznakowania budynku


Sala gimnastyczna – wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych


Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: na adres e-mail : lo@goszczynski.nowytarg.pl- faksem na nr : fax: 18 266 29 55, 18 266 38 58 drogą pocztową na adres : I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego Plac Karsińskiego 1 34-400 Nowy Targ osobiście w budynku szkoły*


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. *


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. *